• darkblurbg
 • darkblurbg

BELEIDSPLAN STICHTING HELP DIRECT

PDF: beleidsplan Stichting Help Direct

 

Het werk van de stichting
De Stichting Help Direct werkt conform haar doelstelling op dit moment concreet aan de realisatie van
sanitaire voorzieningen (grote verbetering van de hygiëne) en drinkwater op scholen in Sri Lanka. In
dit land is van overheidswege geen prioriteit en geen geld om deze noodzakelijke voorzieningen te
treffen. Naast Sri Lanka worden er projecten gesteund in Zuid-Afrika. Hier gaat het met name om de
bouw van scholen.


De naamgeving van de stichting is relevant voor de uitvoering van de werkzaamheden: Wij doen zo
weinig mogelijk met tussenkomst van andere instanties, zodat het ‘strijkstokeffect’ bij onze stichting
niet aanwezig is. Wij helpen direct. Alle bestuursleden zetten zich onbezoldigd in om de geldelijke
middelen bijeen te halen om onze doelstellingen te kunnen realiseren.


Het bijeenbrengen van middelen
Iedere 2 jaar wordt er een groots en professioneel benefiet georganiseerd. Alle netwerken van de
bestuursleden worden aangeboord, zodat deze avond grotendeels kosteloos kan worden georganiseerd.
De tafelafnemers komen uit onze netwerken en zorgen voor nieuwe enthousiastelingen. Deze avonden
brengen netto ongeveer € 100.000,00 op, hetgeen voldoende is om in de 2 jaren die volgen nieuwe
projecten te realiseren (ongeveer 5-7 projecten per jaar).


Daarnaast zijn er ieder jaar nog enkele kleinere activiteiten, zoals de rally. De deelnemers betalen een
deelnameprijs en wederom worden binnen de genoemde netwerken sponsoren gevraagd de rally te
steunen. In 2014 voor het eerst georganiseerd, maar een groot succes.


Beheer van vermogen
Het geld van de stichting wordt beheerd op de bankrekening van de stichting. Een accountantskantoor
ziet er op toe dat de bestedingen correct worden verantwoord. Gezien de omvang van het vermogen en
het feit dat de middelen direct nodig zijn om projecten te realiseren, alsmede het risico van beleggen is
er voor gekozen om de middelen op een bankrekening aan te houden.


Besteding van vermogen
De stichting geeft akkoord op de projecten die worden voorgesteld. Eén bestuurslid reist 2 à 3 keer per
jaar voor enkele weken naar Sri Lanka om samen met onze contactpersoon/tolk scholen te bezoeken
die een aanvraag hebben ingediend. Criteria die worden aangehouden zijn:

 

 • Het onderhoud van de school: Als een school slecht is onderhouden, geeft dit veelal aan dat de
  leiding van de school niet sterk is. Onze investering vergt onderhoud, zodat we er thans voor
  kiezen om alleen scholen te helpen waar het onderhoud goed is.
 • De ouderparticipatie: Ouderparticipatie op scholen is van groot belang. Niet alleen ter stimulering
  van de educatie van hun kinderen, maar ook voor het onderhoud van de scholen zijn ouders van
  onschatbare waarde. Verder wordt de school via een contract verplicht om ook de ouders te
  scholen, met name in het lezen en schrijven.
 • Water: Er moet water in de grond zitten dat kan worden opgepompt. Dit water is nodig voor het
  schoonhouden van de toiletten/hygiëne en het benodigde drinkwater.


Wanneer een school aan de criteria voldoet wordt er contact gelegd met de lokale autoriteiten. Er is
namelijk van overheidswege een akkoord nodig om te bouwen. Dankzij de jarenlange contacten en de
vele tijdsinvesteringen aldaar is inmiddels een akkoord snel geregeld.


Nadat met de school goede afspraken zijn gemaakt, worden diverse aannemers gevraagd een offerte op
te maken. Bij akkoord wordt de opdracht gegeven. Nadat de factuur is ontvangen worden vanuit
Nederland gelden overgemaakt naar Sri Lanka en wordt de aannemer voldaan. Nimmer wordt er via
de lokale overheden aldaar voldaan, altijd rechtstreeks aan de contractspartij.


Afgeronde werkzaamheden staan garant voor een opening van het project. De gehele school (kinderen,
ouders en leerkrachten met vertegenwoordigers van de overheid), zorgen voor een feestelijke opening.
Elke project wordt gekenmerkt door het Nederlandse stempel op dit project. Dit door het
afbeelden/hijsen van de Nederlandse vlag en het spelen van het Nederlandse volkslied.
De scholen en lokale overheden zijn lovend over het werk dat we verrichten.


Stichting Help Direct beoogt niet alleen het uitbreiden van projecten in Sri Lanka en Zuid-Afrika,
maar ook het starten van nieuwe projecten in o.a. India.


Op dit moment is de stichting voornemens om een school te bouwen voor kinderen met een
(verstandelijke) beperking. De voorbereidende en verkennende fase is gestart. Er is een stuk grond
beschikbaar gesteld van overheidswege. In goed overleg met het ministerie van onderwijs (de ‘zonal
director of the ministery of education of de North Western Provence’) over de nadere invulling van dit
project worden op dit moment plannen uitgewerkt . We ervaren een goede betrokkenheid en zien
goede kansen dit project te realiseren. Nadat een kostenbegroting is gemaakt zullen we als bestuur een
plan maken om dit project te financieren en te realiseren.